Visie van Dar al Hudaa

  • is een onderwijsinstelling die zich bezighoudt met het memoriseren van de Qur’aan en het leren van de correcte Sunnah van de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam;
  • streeft naar het verspreiden van de leringen van de Qur’aan en de correcte Sunnah onder de kinderen in het bijzonder, en anderen in het algemeen, en met specifieke aandacht voor het educatieve aspect hierin, en dat is de fundamentele bouwsteen van deze instelling;
  • streeft naar het verspreiden vanal het goede en naar hetgeen waarover onze Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “De besten onder jullie zijn diegene die de Qur’aan leren en bijbrengen.”
  • streeft ernaar de goede eigenschappen te doen herleven, die een directe vertaling zijn van de juiste opvoeding, wetende dat de goede eigenschappen de mens sieren.

Conform hetgeen wat is overgeleverd door al-Bukhaarie en Muslim, een hadieth van aboe Hurayrah waarin de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt: “Ik ben slechts gezonden om de edelste zeden te vervolmaken.” En in een andere overlevering, overgeleverd door Al-Bayhaqie en sahieh geclassificeerd door shaykh al-Albaanie: “Ik ben slechts gezonden om de nobele gedragscode te vervolmaken.”

Dar al-Hudaa streeft er ook naar

  • de ouders te ondersteunen om hun kinderen een goede opvoeding te geven conform de juiste     methodiek
  • bij te dragen aan het ontwikkelen van de tong om fouten en vervormingen in de Arabische taal tegen te gaan en dit middels het onderwijzen van de Arabische taal die door Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa is gekozen voor zijn Heilige Boek
  • de kinderen te laten kennismaken met hun Schepper en Heer en dat door middel van het verankeren van de juiste geloofsleer in de harten van deze kinderen
  • de kinderen te leren hoe zij hun Heer volgens de juiste voorschriften conform de Qur’aan en de correcte Sunnah dienen te aanbidden, verre van blinde imitatie.

Onderwijs in de juiste vorm is essentieel voor het succes van een kind, hierdoor heeft deze instelling grote zorg en veel aandacht ontwikkeld voor deze belangrijke zaak, zonder de grote rol te vergeten die de ouders spelen in het doen slagen van dit project.

We hopen dat Allaah Al-3aziez (de Almachtige) ons begeleidt en steunt om dit nobele project te doen slagen en hiermee Zijn welbehagen te bereiken en de Islamitische gemeenschap in Nederland en in de wereld in het algemeen de nodige bijstand te leveren om het goede te bereiken.